15 Lip
2021

Zerwane więzi rodzinne a zadośćuczynienie. Ciąg dalszy.

godzina: 19:27
Udostępnij:

O perypetiach prawnych związanych z możliwością przyznania zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego (np. dziecka podczas porodu), który na skutek czynu niedozwolonego (np. wadliwego leczenia) doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pisałem tutaj.

Od tej chwili sporo się wydarzyło, gdyż w dniu 24 czerwca 2021 roku, Sejm uchwalił Ustawę, która umożliwi rodzinom osób poszkodowanych dochodzenie zadośćuczynienia przed sądem za zerwane więzi rodzinne z poszkodowanym, w kształcie zaproponowanym przez Prezydenta, czyli:

 

Fragment ustawy dot. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2021 roku ww. projektem zajmie się Senat. Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zgłosiły do tej Ustawy poprawki mające na celu doprecyzowanie użytych w dokumencie pojęć, tj. aby wyraz „trwałego" zastąpić wyrazem „nieodwracalnego" oraz wyrazy „niemożnością nawiązania lub kontynuowania" zastąpić wyrazem „zerwaniem". Poprawki te mają na celu również ograniczenie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

Jeżeli te poprawki nie uzyskają większości, Ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi i stanie się obowiązującym prawem. Jeżeli Senat przyjmie ww. poprawki to Ustawa zostanie ponownie przekazana do Sejmu, który zdecyduje o przyjęciu albo odrzuceniu tych poprawek. Następnie Ustawa zostanie przesłana do Prezydenta i po podpisaniu wejdzie do porządku prawnego.
Ostateczne przyjęcie tej ustawy przez Parlament, ułatwi w pewnym stopniu dochodzenie zadośćuczynienia również dla osób bliskich poszkodowanego w wyniku błędu okołoporodowego.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz»
© Wszelkie prawa zastrzeżone